ASSISI RENEWAL CENTER

Assisi Renewal Center

Bharananganam

The Assisi Renewal Centre is the first of its kind which hosted the first charismatic retreat in Malayalam in Kerala. It was in September 24, 1976, under the leadership of a Fransiscan Capuchin priest, Fr. Armond OFM Cap. Since then the centre continues to carry out the task of giving spiritual guidance and healing to hundreds and thousands of God’s children and Assisi Renewal Centre still retains its singular attraction and spiritual atmosphere. Many other directors and animators who relayed and shared that lamp have made the center blooming, of which Fr. Gratian OFM Cap’s name marks the history. The retreat center began its functioning in 1976 September 24, with the first residential charismatic retreat in Malayalam. All the more the retreat center is blessed over as it is situated in the holy place of Bharananganam, where the shrine of the first women saint, an FCC sister, St. Alphonsa is there. It’s hardly 2 minutes or 600 metres to reach the shrine from the center.

പ്രാർത്ഥന നിയോഗങ്ങൾ

നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നിയോഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കെഴുത്തു ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാം

Click Here

The Assisi Renewal Centre is the first of its kind which hosted the first charismatic retreat in Malayalam in Kerala. It was in September 24, 1976, under the leadership of a Fransiscan Capuchin priest, Fr. Armond OFM Cap. Since then the centre continues to carry out the task of giving spiritual guidance and healing to hundreds and thousands of God’s children and Assisi Renewal Centre still retains its singular attraction and spiritual atmosphere. Many other directors and animators who relayed and shared that lamp have made the center blooming, of which Fr. Gratian OFM Cap’s name marks the history. The retreat center began its functioning in 1976 September 24, with the first residential charismatic retreat in Malayalam. All the more the retreat center is blessed over as it is situated in the holy place of Bharananganam, where the shrine of the first women saint, an FCC sister, St. Alphonsa is there. It’s hardly 2 minutes or 600 metres to reach the shrine from the center.

പ്രാർത്ഥന നിയോഗങ്ങൾ

നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നിയോഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കെഴുത്തു ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാം

Click Here
UPCOMING PROGRAMME

From March 7th - 11th

ആന്തരിക സൗഖ്യ ധ്യാനം

(Thursday 6 p.m. - Monday 8 a.m.)

Assisi Team നയിക്കുന്ന അഭിഷേക ധ്യാനം

Book Now

From March 22nd - 26th

പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേക ധ്യാനം

(Friday 6 p.m. - Tuesday 8 a.m.)

Assisi Team നയിക്കുന്ന അഭിഷേക ധ്യാനം

Book Now

From April 4th - April 8th

ആന്തരിക സൗഖ്യ ധ്യാനം

(Thursday 6 p.m. - Monday 8 a.m.)

Assisi Team നയിക്കുന്ന അഭിഷേക ധ്യാനം

Book Now

UPCOMING RETREAT BOOKING

സ്പിരിച്ച്വൽ ഷെയറിങ് എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. വരുന്നവർ മുൻകൂട്ടി വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്ത ശേഷം വരിക

[ym\¯n kw_Ôn¡m³ Xmev]cyapÅhÀ¡v t\cn«pw t^mWneqsSbpw Hm¬sse³ hgnbpw cPnÌÀ sN¿mw.

[ym\¯n\v ^okv 800 cq]bmWv.
[ym\ip{ipjIfn BZymhkm\w ]s¦Sp¡Ww.

FÃm [ym\§fpw hymgmgvN sshIpt¶cw 5 aWn¡v Bcw`n¨v Xn¦fmgvN cmhnse 8 aWn¡v Ahkm\n¡p¶p.

[ym\ XobXnbpw kabhpw amäapÅh t\m«okn {i²n¡patÃm.

ധ്യാനത്തിന് വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മുൻപായി എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്

scPnkvt{Sj³ sshIpt¶cw 3 . 30 apXÂ Bcw`n¡pw.

ധ്യാനത്തിന് വരുമ്പോൾ പാട്ടുപുസ്തകം, നോട്ടുബുക്ക്, പേന, പില്ലോകവർ, ബെഡ്ഷീറ് പുതപ്പ് തുടങ്ങിയവ കൊണ്ടുവരണം. ബൈബിളും പാട്ടുപുസ്തകവും വേണ്ടവർക്ക് ഇവിടെ നിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ്

15 hbkn\p apIfnepÅ Ip«nIsf am{Xta [ym\¯n ]s¦Sp¸n¡pIbpÅp.

[ym\ Znhk§fn samss_ t^mWnsâ D]tbmKw A\phZn\obaÃ.

ദമ്പതികൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ വെവ്വേറെ കൊണ്ടുവരണം
ധ്യാനത്തിന് വരുന്നവർ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു തിരിച്ചറിയൽ രേഖ കൈവശമുണ്ടായിരിക്കണം

IqSpX hnhc§Ä Adnbp¶Xn\pw _p¡n§n\pw Xmsg ]dbp¶ hnemk¯n FgpXpItbm, t^mWn _Ôs¸SpItbm, sh_vsskäv kµÀin¡pItbm, t\cn«v kao]n¡pItbm sN¿pI.

CShIIÄ¡v, bphP\§Ä¡v, Ip«nIÄ¡v AÊokn Soansâ [ym\w thWsa¦n Cu hnemk¯n kao]n¡mhp¶XmWv CShIIÄ tI{µnIcn¨pÅ AÊokn anj³ [ym\hpw Cu hnemk¯n _p¡v sN¿mhp¶XmWv.

Testimonies

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
Designer

Add testimonial description here. Edit and place your own text.

John Doe

Codetic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
Designer